Guo Jia de Dynasty Warriors 7 Xtreme Legends

Guo Jia de Dynasty Warriors 7 Xtreme Legends

Y además